Ronde van IJlstis verreden op zaterdag 11 februari 2012

Afstand: 15, 30, 45 km
Laatst verreden: onbekend
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie IJlster Schaatsclub

Startplaatsen:
Stadsherberg Het Wapen van IJlst Galamagracht 2 IJlst

Start: 11:00 - 13:30 uur

Yn en om Drylts, 1 ronde is 15 km.
Mar dizze ronde kin ek 2 as 3 kear riden (as rûn) wurde.
Start fan 11.00 oere oant 13.30 oere.
Ynskriuwe by Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst'
Stempelposten gean om 16.30 oere ticht.

Ynskriuwjild:
Bern o/m 12 jier € 4,00
Folwoeksen: € 6,00